Zápis z valné hromady 15. 6. 2023

AK/ 22 června, 2023/ Aktuality & články/ 0 comments

Milí rodiče, členové Montessori spolku,

ve čtvrtek 15. 6 2023 se konala valná hromada našeho spolku.

Nejprve bychom chtěli poděkovat všem z vás, kteří se schůze zúčastnili. Pro fungování celého spolku i našeho Montessori oddělení je vaše přítomnost na schůzích opravdu velmi důležitá. Svými postřehy, názory i hlasy můžete mnohé ovlivnit, nasměrovat. Zároveň se tím otevírá komunikace mezi vámi, výborem i vedením Montessori oddělení.

Mrzí nás, že často se k nám donášejí různé „šuškandy“, věci, které vám leží na srdci, ale na schůzi se pak dostaví jen zlomek rodičů. Byli bychom rádi, kdyby se kultura spolupráce rodičů, spolku a vedení školy otevřela větší spolupráci.

A teď už k průběhu VH:

 • Všechny nás uvítala předsedkyně Montessori spolku Lenka Lovicarová.
 • Paní ředitelka se ze schůze omluvila, sama byla na výjezdním zasedání a bohužel naše setkání nestihla.

Lenka Krummerová představila plánované čerpání letošního rozpočtu (přílohu najdete níže):

 • Došlo ke snížení rozpočtovaných peněz na platy učitelů, protože se podařilo učitele dofinancovat ze školních zdrojů – dotace, fondy atp.
 • Stejně tak i na asistenty se podařilo získat peníze ze školy.
 • Naopak se dofinancovaly projekt Kraje v homogenní 4.C a prvňácký environmentální program během ŠVP.
 • Nebyla vyčerpána částka na vzdělávání učitelů. Některá školení, např. prevence šikany byla placena z grantů.
 • Též nebyly vyčerpány peníze na Zahradu. Bohužel v tomto okamžiku není do čeho investovat, protože jsme v současné době bez pozemku. Nebyla nám schválena žádost na výstavbu plotu a Praha 6 má s pozemkem, který jsme původně měli k dispozici, jiný záměr.
 • Do provozních výdajů byla zařazena částka pro účetní Ilonu Kopeckou.

Dále nás pak seznámila s navrženým rozpočtem na příští školní rok 2023-23:

 • V rozpočtu jsou uvedeny rozpočtované peníze na platy učitelů v plné výši, nicméně doufáme, že paní ředitelka opět pomůže ze školních zdrojů a náklady se tak sníží.
 • V Montessori oddělení byl zaveden nový rozvojový plán pro učitele, který podpořila paní ředitelka. Jeho součástí jsou též mentoring a supervize, které by měly posílit učitelský sbor, sdílení učitelského know-how atp.
 • Na zahradu nebyly vyčleněny žádné prostředky, protože zatím nevíme, kde bychom investovali. Zaměříme se na zušlechťování školní zahrady a blízkého okolí školy.
 • Zavedení komunikačního kanálu Lyfle. Co si od něj slibujeme? Zjednoduší komunikaci s vámi rodiči, lze na něm bezpečně sdílet fotky z akcí, omlouvat děti atp.
 • Monte klub pro 1. – 4. třídu. V Montessori školách bývá výuka do 14h, aby se mohla rozvolnit, děti mají na práci více času, je možnost chodit ven atp. S dětmi bude učitel i asistent. Čtvrťáci budou mít Monte klub pouze ve středu, pravděpodobně se budou slučovat do jedné třídy. První trojročí bude mít klub v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

Co jsme dále řešili ve vztahu k rozpočtu?

Hledá se strategie pro řešení neplatičů. Lenka Krummerová už tento problém konzultovala s paní ředitelkou a během příštího školního roku by mělo dojít k jasnému postupu ve vztahu k neplatícím rodinám.

Rozpočet bude v příštím školním roce ve ztrátě 1.469.100 Kč, nicméně počítáme s tím, že opět velkou část ušetříme a to hlavně na platech. V současné době máme rezervu 2.000.000 Kč, protože dle původního plánu na její rozpuštění v minulých letech, se ji podařilo ušetřit. Na konci školního roku 2023/24 by tedy měla zůstat ve výši nejméně 500.000 Kč. V současné době je měsíční příspěvek za dítě 1.500 Kč, což i v příštím školním roce zůstane, nicméně počítáme s tím, že ho budeme muset navyšovat. Na Beránku mají v současné době příspěvek ve výši 1.800 Kč/měsíc.

Výsledky schvalování rozpočtu 2023/24:

Bylo hlasováno za 55 dětí. Přítomni byli buď jejich rodiče, nebo zástupci s plnou mocí. Rozpočet byl jednohlasně schválen, nikdo nebyla proti ani se nikdo nezdržel hlasování.

Zde je plánované čerpání letošního rozpočtu a rozpočet na příští školní rok 2023/24 a zde najdete prezentaci, kterou si pro nás připravila Lenka Krummerová.

Na co dále přišla řeč?

 • Probíhá anonymní testování KiVa (prevence šikany) u žáků, program je pro celou školu. Mapuje se počáteční stav.
 • Potřeba nastavit novou kulturu spolupráce rodičů se školou. Je zvykem, že vše negativní se okamžitě řeší, zatímco pozitivní věci se berou jako pouhá samozřejmost. Podezřívání, manipulování atp. ubírá učitelům sílu k práci, je těžké pak nevyhořet. Učitelé jsou v pomáhající profesi, která je emočně hodně náročná. Prosíme, důvěřujte jim, vše se snaží řešit ve větším kolektivu učitelů, kteří naše děti velmi dobře znaj.
 • Lucie Pavlásková představila novou podobu webu. V současné době se čeká na schválení textů od paní ředitelky. Web je jednodušší čistší…paní ředitelka je ve 2/3 se schvalováním textů a fotografií. Sen se snad už stane skutečností. Doufejme, že v září bude spuštěn. Web Montessori spolku bude propojen se školním.
 • Dělené angličtiny v homogenních třídách. Pokud to bude dávat smysl, lze třídu rozdělit, ale musí v ní být víc jak 16 dětí.

Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kteří se podílejí na rozvoji našeho Montessori oddělení. Na prvním místě Lence Krummerové za obrovské množství práce, kterou za poslední měsíce vykonala, dále pak paní ředitelce za její velkou podporu, všem, kteří pravidelně zasedají v našem výboru, účetní Iloně Kopecké, všem učitelům, ale i vám, kteří jakoukoli měrou přispíváte k rozvoji a dobré atmosféře v naší škole!

Krásné léto všem!

Výbor Montessori spolku

Share this Post

Leave a Comment