Datum a čas konání: 27. 5. 2020 od 18.00 hodin (registrace členů od 17.30 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ na Dlouhém lánu, Na dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6 (vstup žákovským vchodem)

Body jednání:

 1. Prezentace změn, které škola chystá pro šk. rok 2020/21
 2. Představení týmu učitelů pro šk. rok 2020/21
 3. Návrh rozpočtu pro šk. rok 2020/21 (hlasování)
 4. Návrh navýšení členského příspěvku v alternativách (hlasování)
 5. Volba nových členů výboru (hlasování)
 6. Statut dárce (hlasování)
 7. GDPR (hlasování)
 8. Změna stanov (hlasování)
 9. Jiné, podněty členů spolku

Pokud se nemůžete valné hromady osobně zúčastnit, můžete prostřednictvím přiložené plné moci pověřit zastupováním libovolnou jinou osobu, i jiného člena spolku.

Podklady pro agendu:
1. Návrh rozpočtu pro školní rok 2020/21
2. Návrh pro navýšení členského příspěvku
3. Návrh úpravy Stanov (Text se zvýrazněním změn, Text nového znění)
4. Návrh GDPR (Souhlas se zpracováním OÚ, Informace o zpracování OÚ)
5. Vzor Plné moci

Zápis z valné hromady

spolku Montessori Dlouhý lán, z. s., IČ: 266 31 270, se sídlem Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaného v rejstříku spolků pod spisovou značkou L 13795 vedenou u Městského soudu v Praze

Datum a čas konání: 27. 5. 2020 od 18.00 hodin (registrace členů od 17.30 hodin)

Místo konání: jídelna ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Na Dlouhém lánu 555/43, 160 00 Praha 6

Hosté:

Ing. Marie Kubíková (radní zodpovědná za oblast školství a vzdělávání), Mgr. Renata Riedlová, (ředitelka školy), Mgr. Veronika Šindelová (zástupkyně ředitelky), Mgr. et Mgr. Daniela Šejnohová, (koordinátorka Montessori), Mgr. Miroslava Kellovská (zástupkyně ředitele ZŠ Na Beránku – vedoucí Montessori větve školy)

Výbor Spolku:

Mgr. Lenka Krummerová (předsedkyně), Mgr. Marie Čermáková (místopředsedkyně), Ing. Matěj Švrček, Ing. Jaroslav Chaloupka, RNDr. Šárka Bendová, Ph.D., Ilona Kopecká, Ing. Irena Sisrová, Ing. Josef Malý, Mgr. Lucie Fialová, Martin Honzík

Počet přítomných členů: 130

Počet hlasujících členů: 130 + 35 v zastoupení (plná moc)

PROGRAM:

 1. Prezentace změn, které škola chystá pro šk. rok 2020/21
 2. Představení týmu učitelů pro šk. rok 2020/21
 3. Návrh rozpočtu pro šk. rok 2020/21 (hlasování)
 4. Návrh navýšení členského příspěvku v alternativách (hlasování)
 5. Volba nových členů výboru (hlasování)
 6. Statut dárce (hlasování)
 7. GDPR (hlasování)
 8. Změna stanov (hlasování)
 9. Jiné, dotazy a diskuze

Zahájení

 • Předsedkyně spolku Lenka Krummerová zahájila valnou hromadu, přivítala přítomné hosty
 • Proběhla kontrola, zda mají všichni členové hlasovací lístky
 • Paní Kubíková přivítala rodiče a vyjádřila podporu pestré nabídce vzdělání na Praze 6
 • Paní ředitelka přivítala rodiče a podpořila koncepci, ocenila odvedenou práci i tým

1. Představení změn pro šk. rok 2020/21

LK zmínila besedy a shrnula přehled nejdůležitější změn

 • plně organizovaná trojročí od 1. do 9. třídy
 • začlenění homogenních tříd od 6. třídy do trojročí
 • nový tým učitelů
 • důraz na rozvoj kompetencí ve smyslu RVP, budování vztahu k celoživotnímu vzdělávání a odpovědnost za osobní rozvoj
 • každá třída bude mít svého kmenového učitele pro podporu a individuální rozvoj dětí
 • odborní lektoři, kteří předávají nové informace formou lekcí
 • cca 50 % času je vyhrazeno na samostatnou práci
 • personál ve třetím trojročí v průměru vychází 10 dětí na učitele
 • 4 pilíře jak bylo prezentováno (Zahrada, Kuchyně, Aktualita, Praxe)
 • více angličtiny, postupně přechod na některé hodiny vyučované plně v angličtině
 • Monte klub už od druhého pololetí roku 2020/21

LK seznámila plénum s návrhem přechodu na dobrovolný příspěvek a s důvody proč to výbor nepodporuje. Prezentovala také vývoj vzniku sociálního fondu a mechanismu vyhodnocování potřeby podpory.

2. Představení nového týmu učitelů pro šk. rok 2020/21

 • David Zwyrtek, kmenový učitel pro 9. třídu
 • Lenka Krummerová, kmenová učitelka pro 8. třídu
 • Matěj Švrček, kmenový učitel pro 7. třídu
 • Irena Sisrová, kmenová učitelka pro 6. třídu
 • Jakub Hankiewicz, učitel ČJ
 • Kristýna Přikrylová, učitelka M (již rok učí na škole)
 • Debora Wünsch, učitelka AJ (již rok učí na škole)

3. Návrh rozpočtu na další období (Matěj Švrček)

Dotaz z pléna: řešení neplatičů

Odpověď LK: příspěvek je vymahatelný, členové mají možnost zažádat o zařazení do sociálního fondu, pokud to neudělají, příspěvek bude urgován a vymáhán


Dotaz z pléna: jak chce výbor vymáhat příspěvky od lidí, kteří nejsou členy spolku, když členství je nepovinné

Odpovědi:

Mirka Kellovská předala své zkušenosti s neplatiči na ZŠ Na Beránku – nevybavuje si neplatiče, kterého by nevyřešili. Apelovala na zodpovědnost rodičů, kteří chtějí mít děti vzdělané a vedené také k zodpovědnosti. Rodiče mohou využít přechodu do klasické větve školy nebo na jinou školu, pokud si změnu nepřejí.

Jaroslav Chaloupka – upozorňuje na situaci z pohledu rodičů, kteří do systému vstoupili za jiných podmínek. Navíc dle předchozích informací od školy i právníků je příspěvek na výuku dobrovolný (, neboť členství ve spolku je dobrovolné).

Matěj Švrček – deklaruje svůj postoj: Cílem je mít vzdělané děti, i za cenu změny podmínek, nikoliv udržet systém beze změn.

Lenka Krummerová – výzva ke změně dosavadního způsobu nakládání s příspěvky rodičů – od hromadění příspěvku, který se nečerpá k efektivnímu využití pro kvalitu vzdělávání. Tedy k zaplacení učitelů nad státem hrazené úvazky a jejich vzdělávání.

Matěj Švrček představil způsob hlasování a výběru variant po představení rozpočtu.

Dotaz z pléna: co všechno bude zahrnuto a co nebude v poplatku

Odpověď Matěj Švrček, Lenka Krummerová: příspěvek bude zahrnovat angličtinu, hudební výchovu jinak, třídní fondu. Jedinou výjimkou v rámci AJ bude workshop AJ, který musí přejít do dobrovolné formy (kroužek), na doporučení školní inspekce.

Představení kapitol rozpočtu po jednotlivých kapitolách (částky jsou zaokrouhleny, rodiče dostali přesné podklady):

 • Cca 2,6 mil. Kč platy pedagogů
 • 300 tis. Kč projektový fond
 • 300 tis. Kč pomůcky
 • 200 tis. Kč vzdělání učitelů
 • 50 tis. Kč provozní výdaje spolku

Celkem 3 444 000 Kč / rok.

Počet dětí za které se bude platit – předpoklad 261 dětí, předpoklad 10 % neplatičů (rezerva) – příspěvky se budou vymáhat. Při předpokládaném počtu 234 dětí (přestupy, neplatiči), vychází příspěvek celkem cca 14720 Kč / dítě / rok – zaokrouhleno 15 000 Kč / dítě / rok.


Jaroslav Chaloupka – upozornil na finanční rizika modelu z pohledu počtu neplatičů. Rozpočet je nastaven na hodnotu 10 % neplatičů (ale již nyní při výrazně nižším příspěvku je přes 10 % neplatičů – 38 dětí z 261, to vše před vlivem koronaviru). Navíc pro první stupeň se nic nemění, většina peněz jde na 2. stupeň. Dalším rizikem je naprostá koncepční změna postavení Spolku. Dříve podporoval dle přání rodičů nadstandardní prvky výuky, které škola dle množství prostředků mohla upravit. Nyní bude příspěvek nutný k samotnému provozu systému a spolek bude mít přímé finanční povinnosti vůči pedagogům. Při nedostatku financí může dojít ke zhroucení celé koncepce.

4. Hlasování o zvýšení členského poplatku a jeho variantách

Hlasování o zvýšení či nezvýšení poplatku na 15.000/Kč rok

PRO: 155, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 5

Hlasování o výběru varianty zvýšení poplatku a formě rozpuštění rezervy (každý vybírá jednu preferovanou variantu)

Varianta A – rozpuštění rezervy v prvním roce PRO: 23

2020/212021/222022/23
9 300 Kč15 000 Kč15 000 Kč

Varianta B – rozpuštění rezervy ve dvou letech PRO: 81

2020/212021/222022/23
11 000 Kč13 000 Kč15 000 Kč

Varianta C – zvýšení na max. částku hned v prvním roce a využití rezervy na pomůcky nebo vzdělání pedagogů PRO: 61

2020/212021/222022/23
15 000 Kč15 000 Kč15 000 Kč

Varianta A byla vyhodnocena jako nejslabší a při dalším hlasování volí členové spolku mezi variantami B a C.

Hlasování pro jednotlivé varianty:

Varianta B – PRO: 102

Varianta C – PRO: 63

Představení možností využití rezervy při schválení varianty C

5. Volba nových členů

 • Jana Mělníková – dotace

PRO: 116, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

 • Pavlína Kupčíková

PRO: 114, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

 • Petra Syrová – Pražské matky, fundraising

PRO: 116, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

 • Linda Franclová – ekonomické vzdělání

PRO: 116, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

6. Možnost platby členského příspěvku jako daru

Možnost využití statutu dárce pro plátce členského příspěvku v daňovém přiznání pro daně z příjmu představila Ilona Kopecká. Konstatovala, že po konzultaci s několika daňovými poradci, účetními a vedoucím Spolku ZŠ Na Beránku tuto možnost nedoporučuje. Situace je taková, že se od této praxe, která byla doposavad využívána, odstupuje u ZŠ Na Beránku. Důvodem je zpřísnění přístupu finančního úřadu a citovala konkrétní případ, kdy byl tento dar z daňového přiznání vyřazen. Dar nesmí být z dikce zákona poskytován za protislužbu. MŠ konstatoval, že poskytnutí daru místo členského příspěvku je skutečně na hraně přípustnosti. Zavedením této praxe v případě našeho Spolku se vystavuje riziku příp. postihu ze strany finančního úřadu jak uplatňující osoba, tak i účetní Spolku. Uzavřel tedy, že Výbor v současné chvíli zavedení této praxe nedoporučuje. IK ještě uvedla, že je k dispozici pro případné další konzultace.

7. GDPR

 • LK s odvoláním na podklady přiložené k pozvánce na VH navrhuje hlasovat o schválení úpravy přihlášek tak, aby odpovídaly požadavkům GDPR

PRO: 101, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 18

8. Změna stanov Spolku

 • LK s odvoláním na podklady přiložené k pozvánce na VH vyzývá ke vznesení dotazů k navrženým změnám. Jedna z přítomných si vyžádala podklad v tištěné podobě. Další dotazy nebyly vzneseny a LK navrhuje hlasovat o schválení úprav stanov podle navržených změn z podkladů k VH

PRO: 94, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 25

Hlasování o návrhu rozpočtu

 • LK je upozorněna, že po schválení navýšení příspěvku nebyl následně schválen rozpočet, který k navýšením příspěvku úzce souvisí. Protože již byl rozpočet po kapitolách několikrát diskutován a prezentován, navrhuje LK hlasovat o schválení rozpočtu podle podkladu ve VH

PRO: 113, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 6

9. Jiné, dotazy a diskuze

 • MŠ navrhuje svěřit výboru pravomoc určit datum splatnosti členského příspěvku. Prezentuje záměr současného výboru určit data tak, jak bylo doposavad zvykem, tj. ve dvou termínech (říjen a listopad) pro splátku příspěvku na aktuální pololetí. Výbor v odůvodněných individuálních případech, jako např. v souvislosti se plánovaným sociálním fondem, může rozhodnout o odlišné době splatnosti. MŠ navrhuje hlasovat o svěření této pravomoci Výboru na aktuální období

PRO: 102, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

 • Následuje diskuze ohledně sociálního fondu a možnost do SF převést některé prostředky z běžného rozpočtu nebo rezervy. MŠ vysvětluje, že je možné se schválením fondu počkat, až bude lépe připraven na další VH a akutní případy je možné řešit pomocí odložení splatnosti pohledávky Výborem až do vzniku SF nebo jiného rozhodnutí VH. Z pléna přichází návrh i tak do fondu umístit cca 100 tis. jako výraz určité míry jistoty, že bude možné ty nejakutnější případy podpořit. LK konstatuje, že ani v rámci Výboru nepanuje shoda ohledně využití a financování SF. MŠ vystupuje proti povinnému financování SF a vyzývá k financování z dobrovolných příspěvků. Ze zkušenosti ZŠ Na Beránku, kde tento fond mají, někteří členové posílají své členské příspěvky navýšené s tím, že více peněz má být využito k financování SF. LK a MŠ také navrhuje uspořádání jednorázové fundraising akce typu Hithit pro počáteční naplnění prostředků SF. LK následně vysvětluje, že nejde jen o prostředky, ale vůbec mechanismy schvalování i kontroly, které nejsou dořešeny a umístění prostředků do SF nic neřeší.
 • Z pléna přichází dotaz, zda budou o změnách na poslední VH informováni i rodiče nastupujících prvňáků. MŠ konstatuje, že situace byla při zápisu komplikovaná karanténou a nebyla moc šance si s rodiči osobně promluvil se zástupci Spolku. Nicméně paní ředitelka potvrdila, že rodičům byl předáván letáček Spolku, ve kterém se otázka očekávaného navýšení poplatku uvádí. Existují i další komunikační kanály jako FB a web, kde jsou dostupné detailní prezentace záměrů včetně konkrétních výší poplatku.
 • Otázka na paní ředitelku, zda bude možné rodičům prvňáčků poslat informaci o výsledku Valné hromady. Paní ředitelka uvedla, že škola může spolku poskytnout údaje o nových členech až po uzavření přijímacích řízení na víceletá gymnázia a v některých případech až po skutečném nástupu dětí do školy. Sama škola ale kontaktní emaily má a může informaci o výstupech valné hromady rodičům prvňáčků rozeslat.
 • Z pléna přišel opakovaný požadavek o umístění nějaké minimální částky do SF. Vzhledem k nejednoznačnosti postoje přítomných a pokročilému času LK navrhla hlasování o možnosti zařazení bodu o zřízení minimálního sociálního fondu s tím, že i v případě neschválení se bude na přípravě SF pracovat a bude představen při další příležitosti jako říjnová Valná hromada.

PRO: 22, PROTI: 25, ZDRŽEL SE: 55

 • LK informovala přítomné, že zápis z proběhlé VH i schváleném zvýšení poplatku bude zaslána v horizontu týdne, a to i na emaily prvňáčků.
 • Celé plénum poděkovalo paní ředitelce školy za její podporu při vzniku nové koncepce
 • S tím se LK s přítomnými jménem pořádajícího Výboru rozloučila, vyzvala nové členy Výboru, aby předali své kontaktní údaje a Valnou hromadu ukončila.