Stanovy spolku platné od 15.10.2019

Martin Honzik/ 29 října, 2019/ Dokumenty spolku

STANOVY SPOLKU

MONTESSORI DLOUHÝ LÁN, z.s.

Platné od 15. 10. 2019

I. Úvodní ustanovení

 1. Občanské sdružení Montessori Dlouhý lán, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
 2. Název občanského sdružení Montessori Dlouhý lán se s ohledem na § 216 NOZ mění na Montessori Dlouhý lán, z.s. (dále jen „Spolek”).
 3. Spolek Montessori Dlouhý lán má sídlo v Základní škole Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 (dále jen „ZŠ“). Adresa sídla Spolku je: Na Dlouhém lánu 555/43, Vokovice, 160 00 Praha 6.
 4. Jedná se o dobrovolnou organizaci s vlastní právní subjektivitou, nezávislou na politických stranách, orgánech státní moci a jiných organizacích.
 5. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku a jsou uveřejněny na webové prezentaci ZŠ.

II. Cíle a činnosti Spolku

 1. Posláním Spolku Montessori Dlouhý lán:
 • je napomáhat rozvoji Montessori pedagogiky na ZŠ;
 • přispívat k seznámení rodičů a příznivců školy s cíli a metodami Montessori pedagogiky;
 • všestranná pomoc při zabezpečení provozu tříd se vzdělávacím programem Montessori na ZŠ.
 1. Ke splnění svého poslání směřuje Spolek touto činností:
 • pravidelně s ředitelem Základní školy Na Dlouhém Lánu, Praha 6 projednává oblasti výchovně vzdělávací práce tříd podle Montessori pedagogiky;
 • sleduje podmínky materiálního zabezpečení těchto tříd a konzultuje se zřizovatelem a pedagogy ZŠ možnou podporu dalšího rozvoje těchto tříd;
 • shromažďuje finanční prostředky na podporu provozu Montessori tříd na ZŠ;
 • finančně se podílí na chodu a dalším rozvoji Montessori tříd při ZŠ.
 1. Členská schůze může určit další formy hlavní činnosti spolku, jež přispívají nebo mohou přispět k naplnění účelu spolku

III. Členství ve Spolku

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku. Členem se může stát pouze fyzické osoba, jehož dítě je žákem ZŠ. Společnými členy Spolku mohou být oba rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Práva spojená se společným členstvím může vykonávat kterýkoli z rodičů, ale vždy jen jeden. Na společné členství se vztahují ustanovení těchto stanov o běžném členství.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Pokud není člen Spolku s ohledem na svoji duševní vyspělost ještě schopen sám činit právní jednání spojená s jeho členstvím ve Spolku, jedná za něj jeho zákonný zástupce.
 4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě, součástí žádosti o členství musí být prohlášení zájemce o tom, že se seznámil s těmito stanovami, jakož i dalšími vnitřními pravidly Spolku upravujícím práva a povinnosti členů, a projevení vůle být stanovami a vnitřními pravidly Spolku vázán.
 5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 • automaticky ukončením docházky dítěte ZŠ ke dni ukončení příslušného školního roku;
 • dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho cíle, principy a poslání Spolku dle čl. II, bod 1. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IV. těchto stanov.

    IV. Práva a povinnosti člena

 1. Základní právo člena je být informován o činnosti a hospodaření Spolku nejméně jednou ročně.
 2. Člen Spolku má dále tato práva:
 • podílet se aktivně na činnosti Spolku;
 • účastnit se valných hromad s hlasem rozhodujícím;
 • pokud je člen plně svéprávný, být volen do orgánů Spolku;
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
 • vyžádat si k nahlédnutí doklady o hospodaření Spolku a zápisy z jednání výboru;
 • využívat výhod, které budou tomuto Spolku přiznány;
 • žádat o výpis ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Takové právo přísluší i bývalému členovi Spolku. 

3.    Základní povinnosti člena jsou: 

 • dodržovat stanovy Spolku či jiné vnitřní předpisy, plnit usneseni orgánů Spolku a vykonávat svěřené funkce;
 • řádně platit členské příspěvky;
 • podílet se na činnosti Spolku podle svých možností.

V. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí valná hromada, pokud takové rozhodnutí nesvěřila výboru.
 2. Valná hromada může rozhodnout o povinnosti členů uhradit mimořádný členský příspěvek v případě vzniku potřeby uhrazení mimořádného výdaje. Pro mimořádný členský příspěvek platí ust. bodu 1. obdobně.
 3. Řádné a včasné uhrazení členského příspěvku nebo mimořádného členského příspěvku je povinností každého člena Spolku, porušení takové povinnosti může být postihnuto vyloučením člena ze Spolku.
 4. Zájemce o členství je povinen uhradit spolu s podáním žádosti o členství členský příspěvek v jeho výši určené na jeden rok dopředu. Nesplnění této povinnosti představuje překážku pro kladné rozhodnutí o žádosti o přijetí zájemce za člena Spolku. Pokud zájemce o členství v době podání žádosti o členství zároveň podal přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ do třídy, ve které je aplikována vyučovací metodika Montessori, pak se posouvá splatnost členského příspěvku na první rok členství ve Spolku až do doby vydání Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání na ZŠ.

VI. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby

Jméno a příjmení

Bydliště

Datum narození

Tel. č./ email

Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 2. Výbor je povinen každému členovi, který o to požádá, vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě.
 3. Seznam členů je neveřejný.

VII. Orgány Spolku

 1. Valná hromada
 1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává výbor. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku.
 2. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách Spolku, zejména:
 • o vzniku a zániku Spolku;
 • schvaluje stanovy a jejich změny;
 • určuje výši a splatnost příspěvků;
 • schvaluje hospodaření a rozpočet Spolku na další období, schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období;
 • volí členy výboru Spolku.
 1. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové Spolku. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů, kromě rozhodnutí o zániku Spolku, které se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech řádných členů. Společní členové se pro tyto účely považují za jednoho člena.
 2. Mimořádnou valnou hromadu svolává výbor ze svého rozhodnutí nebo na žádost nejméně 10% členů. Valnou hromadu na žádost členů svolává výbor nejdéle do dvou měsíců od předání žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li výbor mimořádnou valnou hromadu pozvánkou vydanou do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu sám.
 3. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně sedm dní před jejím konáním a to emailem na emailové adresy sdělené členy. Zároveň bude pozvánka uveřejněna na webu Spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 4. Každý člen má jeden hlas za 1 dítě, které je žákem ZŠ (dle podmínek členství bod III), hlasy všech členů mají stejnou váhu. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Člen může zmocnit jinou osobu/člena k hlasování plnou mocí. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li jejímu jednání přítomno alespoň 10% členů Spolku. Usnesení přijímá valná hromada většinou hlasů přítomných členů.
 5. Jednání schůze valné hromady řídí předseda výboru, případně osoba, která ho zastupuje, nebo svolavatel valné hromady, pokud schůzi nesvolal výbor. Nejsou-li přítomny, pak osoba, kterou valná hromady zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem, který byl uveden v pozvánce.
 6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada.

2. Výbor Spolku

 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku.
 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným nejméně 5 a nejvýše však 15 členy, kteří jsou zároveň členy Spolku. Členové výboru jsou zvoleni zpravidla v počtu, který odpovídá počtu tříd ZŠ, ve kterých je aplikována vyučovací metodika Montessori. Součástí volby výboru či doplňovací volby výboru je vždy rozhodnutí o určení počtu členů výboru. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce, případně při změně obsazení výboru, svého předsedu a místopředsedu.
 3. Výbor je pověřen vedením Spolku v období mezi valnými hromadami. Výbor může jednat jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výboru jsou právoplatná, jsou-li přijata prostou většinou přítomných členů. Jednání a hlasování je možno provést i mimo zasedání, příp. prostředky sdělovací techniky.
 4. Výbor rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, zejména:
 • zastupuje Spolek navenek;
 • spolupracuje s vedením, pedagogy a zřizovatelem ZŠ podle stanov schválených valnou hromadou;
 • hospodaří s majetkem Spolku podle rozpočtu přijatého valnou hromadou;
 • připravuje rozpočet a roční závěrku hospodaření Spolku;
 • rozhoduje o vyloučení člena Spolku při neplnění základních povinností člena nebo porušení stanov Spolku.
 1. Funkční období členů výboru jsou 3 roky.
 2. Člen výboru může být volen opětovně. Členové výboru vykonávají svou funkci bezplatně, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 3. Člen výboru může být z funkce odvolán valnou hromadou. Výkon funkce člena výboru končí dnem doručení oznámení o odvolání nebo dnem oznámení odvolání na valné hromadě.
 4. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit výboru. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Člen výboru je však povinen ve výkonu funkce pokračovat v případě, že jeho odstoupením počet členů výboru poklesl pod minimálně stanovený počet; nejdéle však 60 dnů.
 5. Jednání výboru není přístupné veřejnosti. Z jednání výboru vyhotoví určený člen zápis, který podepisuje předseda výboru a zapisovatel.
 6. Výbor může své členy pověřit výkonem specifických funkcí spojených s činností Spolku, takové pověření však nezbavuje výbor jako celek odpovědnosti za zajištění činností Spolku.
 7. Členem výboru se může stát každý člen Spolku, který je plně svéprávný.
 8. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními pravidly Spolku i usneseními valné hromady.
 9. Navenek za Spolek jedná předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda spolu s dalším členem výboru.
 10. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání Spolku.
 11. Výbor a všichni jeho členové jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

VIII. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří.
 2. Hospodaření Spolku se děje vždy podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. Pravidla pro nakládání s prostředky Spolku a výši jednotlivých výdajů určuje výbor. Hospodaření může kontrolovat každý člen Spolku.
 3. Zdroje prostředků Spolku:
 • členské příspěvky;
 • dary a odkazy;
 • zisky z vlastního podnikání;
 • dotace organizací, obce, státu aj.
 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
 2. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

IX. Zánik Spolku

 1. O zániku Spolku rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech řádných členů, která také rozhodne, jak naložit s majetkem Spolku.
 2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 3. Při zániku Spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 4. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
 5. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou, t.j. 15.10.2019.

Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje stanovy předchozí.

V Praze dne

předseda výboru

Share this Post