Každý ročník má svého kmenového učitele a odborné předměty učí specialisté.

„DĚTI ZEMĚ“

HLAVNÍ PILÍŘE VÝUKY 7. – 9. TŘÍD

 • pečovat o sebe
 • zodpovídat za svá jednání a přijímat jejich přirozené důsledky
 • překonávat své obavy a strachy
 • moci sdílet své nejistoty v bezpečném prostředí
 • s důvěrou si říci o radu a pomoc
 • poznávat své silné stránky a nebát se je využít
 • být si vědom svých slabin
 • pečovat o vzájemné vztahy a rozvíjet je
 • učit se klidu a trpělivosti
 • zažívat velké výzvy, promýšlet a realizovat smysluplné projekty
 • hledat a využívat různé formy sebevyjádření
 • spoluurčovat obsah učiva
 • prezentovat výsledky své práce nejen před spolužáky
 • dostávat formativní zpětnou vazbu
 • na odborné předměty využívat specialisty
 • podílet se na svém hodnocení
 • spoluutvářet a být zodpovědný za prostředí, ve kterém žiji a učím se
 • být příkladem a vzorem pro mladší spolužáky
 • žít v partnerském prostředí s učiteli

Marie Montessori usoudila, že pro děti starší 12ti let je třeba vytvořit jinou strukturu a způsob práce než pro mladší žáky a tak položila základ vzdělávacího projektu „Děti země“. Tam upozorňuje na to, že učebním tématům je třeba se věnovat hlavně po praktické stránce a k praktické činnosti pak přidat teorii. Tak budou vzdělávací obsahy dospívajícími žáky efektivně přijímány. Poznání sebe sama skrze projekty a praktickou výuku je pak výbornou přípravou pro studijní nasazení v 9. třídě, kdy je třeba, aby se žáci efektivně učili a nacházeli silnou vnitřní motivaci pro nástup na střední školu.

VIZE IDEÁLNÍHO ABSOLVENTA

  • Je zodpovědný za své vzdělání, které vnímá jako celoživotní proces.
  • Disponuje základním všeobecným rozhledem, umí kriticky uvažovat a třídit informace.
  • Je schopen otevřeně komunikovat, přijímat a poskytovat konstruktivní kritiku.
  • Umí svůj názor podpořit věcnými argumenty, respektuje názor druhých.
  • Svou práci si umí připravit, samostatně i kooperativně provádět a prezentovat výsledky. 
  • Náš absolvent je připraven se stát angažovaným občanem, který si je vědom svých občanských práv a povinností, uvědomuje si společenský přesah svého jednání, umí si stanovit cíl, překonávat překážky a nebojí se učit z vlastních chyb.