RESPEKTOVÁNÍ KAŽDÉHO DÍTĚTE JAKO JEDINEČNÉ OSOBNOSTI je základem celé metody Marie Montessori.

„Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele.“ M.M.

  • Princip svobody a samostatnosti: Dítě si samo volí činnost, které se bude věnovat (z nabídky  připravené učitelem). Samo se rozhodne, jestli chce pracovat samostatně, ve dvojici či skupině. Činnosti střídá ve vlastním tempu. Tento princip také umožňuje respektovat senzitivní období dítěte (tedy období se zvýšenou vnímavostí pro určitou oblast vzdělávání). „Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.“ M.M.
  • Princip celostního učení: Materiály jsou připravovány tak, aby se dítě učilo v souvislostech. Díky tomu jsou propojovány všechny vzdělávací oblasti a to zejména při práci nad projekty kosmické výchovy. Projekty zpracovávají, tvoří myšlenkové mapy, plány realizace, spolupracují, vyhledávají informace, zpracovávají je a následně pak i prezentují.
  • Princip polarizace pozornosti: Dítě se lépe soustředí díky tomu, že činnosti si samo vybírá a dle libosti je může střídat.
  • Princip ticha a klidu: Dbá se na to, aby byl ve třídě klid a ticho, které je důležitou podmínkou pro soustředěnou práci.
  • Princip práce s chybou: Každý pracovní materiál obsahuje kontrolu. Dítě je vedeno k tomu, aby samo našlo a opravilo své chyby, případně se dotázalo na jejich příčinu. Rozvíjí tak schopnost sebekontroly a sebehodnocení. Z chyby nemají mít děti strach, jediné, co s ní mají udělat je ji najít, odstranit a poučit se z ní.
  • Princip věkové heterogenity: Ve skupinách pracují děti optimálně tří věkových skupin (trojročí). Díky tomu vzniká prostor pro vytváření pěkných vztahů mezi dětmi, které si navzájem pomáhají a jsou k sobě ohleduplné. Děti mají možnost rozvíjet schopnost komunikace a kooperace, učí se tolerovat názor druhého.
  • Princip pohybu: Vyučování není členěno na jednotlivé vyučovací hodiny, přestávky si každé dítě zařazuje podle svých potřeb, v prostoru má možnost se svobodně pohybovat.
  • Princip vedení – úloha učitele: Montessori metoda pracuje s pedocentrickým přístupem, kdy v popředí je dítě samotné a role učitele/průvodce je v pozadí: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Pedagog se staví do role pomocník a spolupracovníka, který dětem nabízí k volbě činnosti, organizuje průběh vyučování a pozoruje dění.
  • Svoboda v mezích pravidel: Celé vyučování probíhá v tichu, klidu a soustředění, děti pracují samostatně i ve skupinách a dodržují předem dohodnutá pravidla.