HUDEBNÍ VÝCHOVA JINAK – jak jinak?

Bendova.s@email.cz/ 31 srpna, 2017/ Aktuality & články/ 0 comments

Specifikum výuky v našich Montessori třídách? Přece hudební výchova!

Od září 2010 je do výuky Montessori tříd prvního stupně ZŠ Na Dlouhém lánu zařazen vyučovací předmět „Hudební výchova JINAK“. Jde o unikátní projekt výuky HV, samostatného povinného předmětu, kterému je v rozvrhu věnována 1 vyučovací hodina týdně. Oproti „klasické“ hudební výchově HV JINAK propojuje hudební a hlasovou výchovu s osobnostně sociální výchovou, aktivitami s prvky muzikoterapie a sociálně psychologickými hrami.

HV JINAK vyučuje v kooperaci s třídními učiteli paní učitelka Mgr. Martina Rybová. Zpívá, hraje na kytaru, zobcovou flétnu, djembe a různé netradiční etnické nástroje. Její filozofií je uchopit hudbu „jinak“: rozvíjet v dětech i dospělých jejich přirozenou tvořivost, radost z prožívání světa zvuků a tónů, spoluprožívaní radosti z hudby ve skupině. Cílem její práce je lepší porozumění mezi lidmi prostřednictvím rozvoje smyslu pro rytmus, harmonii a vědomého vnímání sebe a svého hlasu. Martina Rybová vystudovala speciální pedagogiku, absolvovala postgraduální studia Muzikoterapie pro oblast školství a sociální sféry a Celostní muzikoterapie, řadu krátkodobých seminářů věnovaných různým formám muzikoterapie a práce s hlasem a kurzy věnované rozvoji osobnosti. Je členkou České muzikoterapeutické organizace, Společnosti pro hudební výchovu ČR a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Kromě hodin HV vede na ZŠ Na Dlouhém lánu kroužky dramatiky a muzikohraní.  Je také lektorkou projektu „Muzikodílny“, večerních hudebních setkání pro dospělé, kde rodiče mohou zažít její pojetí výuky hudby a muzicírování.

Co přináší unikátnost tohoto projektu dětem? Kromě rozvoje znalostí a dovedností v oblasti hudební výchovy  možnost uchopit hudbu „jinak“, za pomoci prožívání zvuků, rytmu, tónů, ve spojení s pohybem, mluveným slovem a fantazií. Pojetí HV JINAK vede děti k přesnějšímu vnímání svých pocitů, myšlenek, nápadů, obav a potřeb. Děti se učí své pocity vyjadřovat, nacházet pozitivní postoj k sobě samému a zároveň respektovat a tolerovat mínění, pocity a chování druhých dětí. Kromě širokého uplatnění kreativity dětí a rozvoji osobnosti jako celku, přispívají hodiny HV JINAK k rozvoji mezilidských vztahů, osobní spokojenosti dětí a celkově k utváření pozitivního klimatu ve škole.

Sociálně psychologická nadstavba hodin HV JINAK je odpovědí na to, proč jsou při hodinách HV JINAK ve třídě přítomni dva vyučující (M. Rybová + třídní učitel vyučované třídy). Třídní učitel tím získává možnost pozorovat kolektiv své třídy i „zvenku“, přičemž do vedení hodiny kdykoliv vstupuje a spolupodílí se na řízení aktivit v hodině. Spolupráce týmu dvou vyučujících nejenže je pro děti příkladem kooperace, ale také umožňuje sledovat případné problémy v kolektivu a zasahovat zařazováním vhodných aktivit, např. speciálních lekcí (lekce „Být odlišný je normální“ přispívá k uvědomění si odlišnosti každého z nás, je vhodná i pro podporu integrace dětí s nejrůznějšími zdravotními problémy, lekce „Kluci a holky v naší třídě“ vede ke klidnější komunikaci mezi děvčaty a chlapci a ke kooperaci celého třídního kolektivu). Vyučující se při nich otevřenou komunikací snaží o náhled zvenčí a přiblížení situace z pohledu toho druhého. Děti se učí vnímat samy sebe, své pocity, vyjadřovat se, zároveň vnímat i ostatní, učí se spolupracovat s ostatními a vnímat, kdy jejich chování vůči druhým je už „za hranou“… Na nadstandard přítomnosti dvou vyučujících v hodinách HV JINAK finančně přispívá spolek rodičů Montessori Dlouhý lán z.s.

Jak probíhá vyučovací hodina? Po společném pozdravení s hlasovými cvičeními, rozezpíváním  a krátkými rytmickými cvičeními následuje opakování pojmů z hudební nauky (s pomocí krátkých popěvků) a nová látka. Děti používají pracovní sešity, pomůcky, znalosti procvičují hravou formou. Starší třídy pracují i na projektech (skladatelé, hudební nástroje…). Součástí hodin jsou i poslechové ukázky – od rozeznávání nejrůznějších zvuků přes poslech ukázek hry na hudební nástroje a poslech a improvizované tance k různým typům hudby v mladších třídách po videoukázky  z youtube (hra na nástroje, díla hudebních skladatelů, ukázky hudebních stylů a žánrů a hudba k filmům) ve starších třídách. Další částí hodiny jsou hudební aktivity a hry zaměřené např. na rytmus, melodii, hudbu a pohyb, spolupráci dětí, rozvoj tvořivosti a aktivity z osobnostně sociální výchovy. Závěrečná třetí část hodiny je věnována zpívání.

Některé aktivity provádí společně celá třída, některé jsou po menších skupinkách nebo ve dvojicích. Ve všech třídách děti při zpěvu hrají na Orffovy nástroje, zařazovány jsou i bubny djembe, zvonkohry, umělohmotné laděné trubice boomwhackers a nejrůznější etno nástroje. Novinkou letošního školního roku bude rozšíření o zvonky. Doplňkově mimo hodiny HV probíhá ve třídách výuka hry na zobcové flétny (loni ve 3. třídách).

V květnu a červnu je část hodin HV JINAK ve většině tříd věnována přípravě Montessori Zahradní slavnosti (obdoba školní akademie). Koná se každoročně v červnu pod jedním zastřešujícím tématem, k němuž si třídy připravují svá hudební, dramatická nebo taneční vystoupení.

Jako balzám pro rodiče, kteří prošli klasickými hodinami HV, působí slova Martiny Rybové: „Děti bez hudebního sluchu stejně jako děti s hudebním sluchem, všechny jsou přijímány, nikdo není vypichován jako dobrý nebo špatný. Sólovými vystoupeními se děti nestresují, pokud zpívají sólově, tak na vlastní žádost, ve starších třídách někdy připravují píseň ve skupince několika dětí, ale nejen pouze jako zpěv – i s doprovodem nástrojů nebo hrou na tělo či tancem. V počtu 20 dětí a pouhých 45 minutách týdně však ne všechny děti zpívají na konci prvního stupně čistě. Doufám ale, že zpívají rády a že se k hudbě ve svém životě budou vracet jako ke zdroji radosti.“

(text byl zpracován podle materiálů Martiny Rybové)

Jak to vidí učitel…?

autor : Pavla Svobodová (třídní učitelka 4.C)

U vzniku „HV JINAK“ jsem byla a byla jsem také iniciátorem tohoto ojedinělého projektu. Začal na základě spolupráce rodičů a školy. Učila jsem v té době dceru Martiny, občas mi přišla do školy pomoci oživit hudební výchovu. Postupně byla setkání pravidelná a kolegyně, které náhodně výuku viděly a zažily, požádaly Martinu o spolupráci. Na základě toho vypracovala Martina koncepci a výuka se „rozběhla“ ve všech Montessori třídách.

Jak se píše ve výše uvedeném příspěvku, hodiny s Martinou pomáhají dětem rozvíjet kreativitu, zdravé sebevědomí a toleranci, pozitivně ovlivňují vztahy ve třídě, dovolím si napsat, že jde o prevenci šikany.

A z pohledu učitele = co NAVÍC přináší učiteli a jeho práci s dětmi? Být aktivním asistentem při hodinách hudební výchovy s Martinou je nenahraditelný přínos, který využije ve všech ostatních hodinách při vyučování s dětmi. Systém, kterým v Montessori pracujeme, upřednostňuje individualitu dítěte. Většinu času děti pracují na různých úkolech, z mnoha oblastí poznávání. Učitel mezi nimi „kmitá“ a „přepíná“. Mnoho z individuality každého dítěte mu unikne. Hodinu týdně, při „hudebce“ je asistentem aktivně zapojeným, ale zároveň má možnost, všimnout si při práci každého dítěte „věcí / situací / reakcí“, které v běžném provozu nezachytí. S poznatky pracuje v následujících dnech a týdnech. Na základě těchto obohacujících zkušeností, mám pocit, že by mělo být „povinné“, aby byl  každý učitel 1. stupně ve své třídě, alespoň hodinu týdně asistentem.

 

A  jak HV vnímáte vy? Diskutovatat na toto téma můžete prostřednictvím komentářů pod článkem.

 

 

 

Share this Post

Leave a Comment